Dla policjantów - ogłoszenia

Konkurs na stanowisko Dzielnicowego Zespołu Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie

Uprzejmie informujemy, że poszukujemy kandydata na niżej wymienione stanowisko policyjne: dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie w 4 grupie uposażenia zasadniczego, z mnożnikiem 1,45 z uposażeniem zasadniczym w wysokości 2.210-, Mianowanie na w/wym. stanowisko od dnia 16 czerwca 2017 roku; Termin składania dokumentów: 16 kwietnia 2017 r.

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA:

 1. Prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 2. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki społecznej.

 3. Realizacja zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń

 4. Kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 5. Pełnienie służby w obchodzie polegającym na przemieszczaniu się w granicach przydzielonego rejonu.

 6. Dokonywanie bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa w swoim rejonie wykorzystując informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku oraz analizy stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby sporządzane na podstawie odrębnych przepisów.

 7. Zgłaszanie kierownikowi dzielnicowych wniosków i propozycji co do czasu i sposobu realizacji zadań własnych, liczby, rozmieszczenia służb policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych, czasu wykonywania przez nich zadań, z jednoczesnym wskazaniem propozycji konkretnych przedsięwzięć.

 8. W uzgodnieniu z kierownikiem dzielnicowych na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analiz zagrożeń w rejonie, w cyklach półrocznych przygotowywanie planu działań priorytetowego.

 9. Wykonywanie czynności w ramach pomocy prawnej.

 10. W uzasadnionych przypadkach pełnienie służby patrolowej na terenie własnego rejonu i rejonu sąsiadującego.

 11. Prowadzenie czynności w ramach procedury niebieskiej karty.

 12. Aktualizowanie ceduł patrolowych dla swojego rejonu.

   

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe /Dz.U Nr 123 poz. 857 z późn zm./

 

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny;

 2. przebieg służby

 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 

Oferty kandydatów, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, Zespół Kadr i Szkolenia, ul. Rymera 1, 43-190 Mikołów w terminie do dnia 16 kwietnia 2017 roku, z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko dzielnicowego Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie ”.