Dla policjantów - ogłoszenie - Dla policjantów - ogłoszenia - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Dla policjantów - ogłoszenia

Dla policjantów - ogłoszenie

Ogłoszono konkurs dla policjantów na wolne stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych. Termin składania dokumentów do dnia 10 lutego 2015 roku.

OGŁOSZENIE NR 1 /15

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIKOŁOWIE

z dnia 23 stycznia 2015 roku

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

ZASTĘPCY KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W ŁAZISKACH GÓRNYCH

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MIKOŁOWIE

 

§ 1

 

W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria:

 1. Obligatoryjnie w zakresie wymagań formalnych - spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowisk służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.).

  a) wykształcenie – wyższe, kwalifikacje zawodowe-wyższe, staż służby w latach – 4,

  b) wykształcenie – wyższe, kwalifikacje zawodowe-podstawowe, staż służby w latach - 5,

 2. Dodatkowo (fakultatywnie) w zakresie wymagań pożądanych:

  1. mający co najmniej 7- letni staż służby w Policji,

  2. mający co najmniej 5 - letnie doświadczenie w służbie kryminalnej,

  3. co najmniej rok – doświadczenia w kierowaniu jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Policji nadzorowanymi przez stanowisko objęte postępowaniem, albo określony w latach łączny staż w kierowaniu jednostką lub komórką organizacyjną Policji,

 3. w zakresie wymagań dodatkowych:

  1. posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli "ściśle tajne"


 

§ 2

Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:

 1. wykonywanie na obszarze działania Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych zadań Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określonego w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw,

   

 2. kierowanie pracą Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych i pełnienie obowiązków Komendanta Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych podczas jego nieobecności,

   

 3. kierowanie całokształtem pracy pionu kryminalnego Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych poprzez organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie służby kryminalnej komisariatu,

   

 4. podejmowanie działań zmierzających do kształtowania właściwych relacji i stosunków międzyludzkich w kierowanej jednostce organizacyjnej,

   

 5. przestrzeganie i nadzorowanie przestrzegania przez podwładnych przepisów o ochronie informacji niejawnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,

   

 6. zapewnienie dbałości o powierzone do użytkowania mienie w kierowanej jednostce organizacyjnej, a także racjonalne wykorzystanie środków przydzielonych do wykonywania zadań;

   

 7. utrzymywanie bieżącej współpracy z instytucjami poza resortowymi, inspirowanie ich do działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

§ 3

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny;

 2. kopię ostatniej opinii służbowej (oryginał do wglądu);

 3. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;

 4. koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne (założenia dotyczące opracowania koncepcji na stanowisko zamieszczono w załączniku nr 2 do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji obowiązujący od 01 sierpnia 2014 roku);

 5. oświadczenie kandydata- pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach i w trybie określonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie (wzór stanowi załącznik nr 3 do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji obowiązujący od 01 sierpnia 2014 roku);;

 6. oświadczenie kandydata o pozostawaniu/nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników policji, będących w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje kandydat (wzór stanowi załącznik nr 4 do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji obowiązujący od 01 sierpnia 2014 roku);;

 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);

 8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);

 9. kopię poświadczenia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne"

§ 4


 

Oferty, z podaniem na kopercie adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie, ul. Rymera 1, 43-190 Mikołów w terminie do dnia 10 lutego 2015 r., z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie z dopiskiem " w sekretariacie nie otwierać".

§ 5


 

Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie tel. 32 7377 218(19) lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w policji, w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

§ 6


 

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 09 marca 2015 r.


 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W MIKOŁOWIE


 

podinsp. mgr Andrzej WYSTALSKI

(podpis na oryginale)