Pomoc ofiarom przestępstw

Pomoc dla ofiar przemocy domowej - placówki, adresy, telefony

Doświadczasz lub doświadczyłeś przemocy domowej? Potrzebujesz fachowego wsparcia? Skontaktuj się z policją oraz ośrodkami pomocy ofiarom przestępstw. Poniżej przedstawiamy listę placówek świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Więcej...

Przemoc w rodzinie to niepokojąco częste zjawisko, jednak jej skali nie sposób precyzyjnie określić w statystykach. Niestety w społeczeństwie nadal pokutuje mit: „O tym nie powinno się mówić”. Gdy w zamkniętych ścianach mieszkania domownikom dzieje się krzywda, często łączy się ona z tajemnicą milczenia... Milczenia sąsiadów, krewnych i samych ofiar agresji.

Bez wątpienia sprawy rodzinne, to bardzo delikatna materia. W większości domów zdarzają się kłótnie i problemy. Rozterki dnia codziennego często prowadzą do nieporozumień. Jednak przejściowe kłopoty i drobne spory należy odróżnić od krzywdy wyrządzanej bliskim. Granica jest cienka i łatwo ją przekroczyć. Warto pamiętać, że brak reakcji, to ciche przyzwolenie. Powtarzające się awantury, krzyki, płacz i bicie, wyzwiska itp.– obok tego nie można przejść obojętnie. Każdy, kto chociażby przypadkowo stał się świadkiem takiego zachowania powinien działać. Przemoc domowa, to zjawisko które się nasila. Szybka reakcja może wiele zmienić: uświadomić ofiarę, ograniczyć poczucie bezkarności agresora i eskalację konfliktu. Nierzadko słyszymy opinię sąsiadów, którzy wiedzieli o przemocy: „To nie moja sprawa”, „Nie chciałem się wtrącać”, „Niech sami rozwiązują swoje problemy”. Także osoby dotknięte przemocą tłumaczą zachowanie agresywnego członka rodziny: „Nie ma domku bez ułomku”, „To także moja wina”, „Po co się ośmieszać”, „To minie, przeczekam” lub „I tak mi nie pomogą...”.

Należy pamiętać, że ofiarami i świadkami przemocy domowej często są bezbronne dzieci. Ich to zjawisko dotyka najmocniej. Krzywda w najbliższym otoczeniu odbija się negatywnym echem na późniejszym życiu każdego człowieka. Tym bardziej na delikatnej psychice dziecka, które w okresie dorastania szczególnie potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i spokoju.

 

Mikołowska policja apeluje:

Jesteś świadkiem przemocy? Przypuszczasz, że komuś dzieje się krzywda? - reaguj! Każdy Twój sygnał może pomóc.

Doświadczasz przemocy w swoim domu? Nie czekaj biernie, aż wszystko minie. Zacznij działać i zwróć się po pomoc do Policji i ośrodków wsparcia.

 

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem (art. 207 § 1 kk)

 

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, jesteś dzieckiem doznającym przemocy lub świadkiem przemocy w rodzinie nie zwlekaj, ZAREAGUJ, ZAWIADOM odpowiednie instytucje

 

http://www.niebieskalinia.pl/

 

Oto placówki z powiatu mikołowskiego świadczące pomoc ofiarom przestępstw oraz ich dane kontaktowe:

 

REJON CAŁEGO POWIATU MIKOŁOWSKIEGO ORAZ MIASTO MIKOŁÓW

 

1) Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mikołowie

 • podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Zespół Interdyscyplinarny odpowiedzialny jest za:

 • integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów określonych w ustawie działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mikołowie powstał po to aby Ci pomóc

 • Siedziba: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie, 43-190 Mikołów

ul. Kolejowa 2

kontakt: tel/fax 32 32 42 691/32 32 42 694

e-mail: mops@mops.mikolow.pl

 

 • Przewodnicząca Zespołu: Anna Mendecka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie,ul. Kolejowa 2, pokój nr 1, tel. 32 32 42 668
 • Zastępca Przewodniczącej Zespołu: Genowefa Jakubowska-Fijałkowska – Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2, pokój nr 108, tel. 32 32 42 619
 • Pozostali członkowie Zespołu:
 • Janina Ryguła – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
 • Mirella Banaś – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych
 • Elżbieta Muszyńska - Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
 • Sabina Kosiecka-Buszko – Sąd Rejonowy w Mikołowie
 • Sabina Bogdanowicz - Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "Zmiana"
 • Małgorzata Siedlecka - Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "Zmiana"
 • Dariusz Waligóra – Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie
 • Sebastian Krzysztofik - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

 

Celem jest rozwiązanie problemu przemocy w rodzinie. Możesz liczyć na wsparcie, skorzystaj z tej możliwości:

 

2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8 – oferta dla mieszkańców powiatu mikołowskiego:

Oferuje:

 • pomoc psychologiczna (psychoedukacja, rozmowy motywujące, wsparcie),
 • pomoc terapeutyczna (dla dzieci doznających przemocy bądź będących świadkami przemocy w rodzinie),
 • konsultacje, poradnictwo (kontakt z osobą w kryzysie, dokonanie oceny sytuacji osoby/rodziny w kryzysie, pomoc specjalistyczna w środowisku zamieszkania dla osób doznających przemocy i rodziców mających problemy wychowawcze, interwencje w miejscu zamieszkania, rozmowa motywacyjna w celu podjęcia leczenia odwykowego, spotkania małżeńskie dotyczące nieporozumień i konfliktów, wypracowania prawidłowych reguł panujących w rodzinie, sprawy około rozwodowe, kontakt i współpraca z instytucjami),
 • bezpłatna pomoc prawna w kwestiach rodzinnych,
 • pomoc w formie poradnictwa drogą internetową – e mail: oikmikolow@onet.pl oraz telefonicznie: 32-22-44-390, 32-22-44-498.

 

 • godz. przyjęć: pon. 07:30 – 17:00
 • wt-śr-czw. 07:30 – 15:30
 • pt. 07:30 – 14:00
 • www.pcpr.mikolowski.pl

 

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

 • Czynne od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 
 • Pomoc przy diagnozowaniu sytuacji i osób wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą, możliwość uzyskania wsparcia w formie finansowej oraz w ramach pracy socjalnej, zapewnienie schronienia w związku z przemocą w rodzinie w razie konieczności, udzielanie informacji na temat instytucji pomocowych.

 

4) Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "Zmiana"

 • 43-190 Mikołów, ul. Krakowska 30 (II piętro),
 • Tel. 32 226 41 76 ,
 • strona internetowa: www.zmiana-mikolow.pl.
 • czynne : od poniedziałku do piątku w godz. 15.00. - 19.00

Oferuje:

 • pomoc psychologiczna osobom znajdującym się w trudnych, kryzysowych sytuacjach związanych z przemocą domową i uzależnieniami od alkoholu i narkotyków,
 • pomoc osobom doświadczającym przemocy, stosującym przemoc, osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych, rodzinom tych osób.
 • Pomoc ma charakter indywidualny oraz grupowy.
 • Doradztwo on-line za pośrednictwem drogi e-mail: alkohol@zmiana-mikolow.pl,
 • narkotyki@zmiana-mikolow.pl, przemoc@zmiana-mikolow.pl

 

5) Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie,

 • 3-190 Mikołów, ul. Rymera 1,
 • tel. 32 73 77 255

 

6) Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2, pokój 108,
 • tel. 32 32 42 619,

 

7) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót”,

 • 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38,
 • Tel. 32-226-65-50,

Świadczy:

 • pomoc dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz współuzależnienia,
 • bezpłatna informacja o możliwościach i miejscach leczenia narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownych (HIV/AIDS),
 • propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie trzeźwości

 

8) Sąd Rejonowy w Mikołowie,

 • 43-190 Mikołów , ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 12/14,
 • Tel. 32-78-46-100,

 

9) Prokuratura Rejonowa w Mikołowie,

 • 43-190 Mikołów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 13
 • tel. 32-21-80-800(-04),

 

10) Placówki służby zdrowia:

 • Placówki oświatowe ( żłobki, szkoły, przedszkola)

 

11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie,

 • 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a,
 • tel. 32-22-62-071)

 

12) Ośrodek Pomocy Społecznej Łaziska Górne,

 • ul. Energetyków 5,
 • tel. (32) 326 23 40,
 • godz. przyjęć: 07:30 – 15:30
 • www.ops.laziska.pl

 

13) Miejski Ośrodek Wsparcia Rodziny i Dziecka Łaziska Górne

 • ul. Wyszyńskiego 8, tel. (32) 721 89 10 www.mowrid.laziska.pl
 • godz. przyjęć: 07:30 – 18:00 w okresie nauki szkolnej
 • 07:30 – 15:30 w okresie ferii, wakacji, przerw świątecznych

 

14) Stowarzyszenie na rzecz profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „ProMoc”

 • w partnerstwie z PCPR w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych
 • tel. 509-407-509,
 • e-mail: promoc@op.pl, www.promoc.org
 • w ofercie warsztaty wsparcia dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
 • Wszystkie warsztaty są bezpłatne i będą odbywać się w Łaziskach Górnych ul. Wyszyńskiego 8

 

15) Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych oraz Ofiar Przemocy

 • ul. Żabik 6/8 (budynek mieszkań socjalnych)
 • w każdą środę oraz pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 16.00-18.00.
 • W punkcie przyjmują: psycholog – środy, prawnik – 1 i 3 czwartek miesiąca

 

16) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach

 • ul. Żabik 9/6 i 9
 • tel. 32-235-45-03, 796-076-480, 794-403-158,
 • pn., wt., czw. 7.00-15.00, sr. 7.00-17.00, pt. 7.00-13.00

 

17) Grupa AA „Środek” Ornontowice

 • ul. Zamkowa 4 (salka przy probostwie)
 • środa 20.00 – mitingi zamknięte

 

18) Grupa AA

 • ul. Rynek, Orzesze (sala w budynku MOK)
 • mitingi w każdy piątek godz. 17.30

 

19) Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień Orzesze

 • ul. Św. Wawrzyńca 23,
 • tel. 32-326-08-59,

dyżury:

 • pn. 16.00-19.00 dyżur pełni instruktor terapii uzależnień,
 • wt. 15.00-18.00 podczas dyżuru można uzyskać pomoc i radę psychologa,
 • śr. 15.30-17.00 dyżurują członkowie GKRPA,
 • czw. 15.00-16.30 dyżur pełni kurator społeczny

 

20) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Orzeszu

 • środy godz. 15.30 – 17.00 w punkcie konsultacyjnym ds Uzależnień

 

21) Poradnia Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie

 • ul. Wyzwolenia 4 tel. 32-32-200-16